Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

- Thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền các kết quả hoạt động của Trường; quản lý thông tin, tư liệu và khai thác thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý điều hành và các hoạt động khác của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động thư viện, bảo trì và duy trì hoạt động toàn bộ hệ thống mạng công nghệ thông tin và truyền thông, thư viện điện tử, Website của Nhà trường phục vụ công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và

công tác quản lý điều hành của Nhà trường; là cơ quan ngôn luận, tuyên truyền, quảng - bá hình ảnh của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

                                                                                                                                                                               '

2. Nhiệm vụ                                                                                                                                

 

2.1. Quản trị mạng, máy tính                                                                                                 

- Quản lý kỹ thuật các trang thiết bị của toàn hệ thống mạng công nghệ thông tin và truyền thông, Website của nhà trường.

- Quản lý, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và duy trì hoạt động Internet, mạng nội bộ và toàn bộ máy tính của nhà trường.

- Quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của các hệ thống thông tin, Email, E-leaming, các học liệu mở của Nhà trường.

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp Công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển các dịch vụ, ứng dụng trên hệ thống mạng của nhà trường.

- Quản lý các phần mềm, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyên dụng và kỹ năng khai thác, sử dụng các tài nguyên trên mạng Internet cho các cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên Nhà trường phục vụ công tác đào tạo, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Cấp phát và quản lý tài khoản thư điện tử cho tất cả cán bộ, viên chức trong trường. Ngăn chặn các hành động tấn công, loại bỏ các Email có chứa virus hoặc mã độc hại gây nguy hiểm cho sự an toàn của Website và hệ thống thư điện tử.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án, chưong trình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phụ vụ yêu cầu phát triển của Nhà trường.

- Đề xuất việc thay đổi giải pháp kỹ thuật, công nghệ để nâng cao năng lực quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu của nhà trường về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong từng thời kỳ.

2.2. Quản lý, tổ chức và duy trì hoạt động Website của Nhà trường

- Xây dựng, quản lý và vận hành Website của trường bao gồm: Hạ tầng kết nối mạng, thiết bị, nhân lực, nội dung, sao lưu, chống xâm phạm trái phép, đảm bảo an ninh mạng, chống virus, gỡ bỏ thông tin không phù họp khi được phát hiện.

- Phổi họp với các đơn vị trong trường tổ chức và hướng dẫn thực hiện các nội dung, hoạt động, sử dụng trang thông tin điện tử của Nhà trường.

- Cung cấp các dịch vụ tra cứu thông tin trên Website.

- Tổ chức hoạt động trên Website phải tuân thủ các quy định của Pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định Pháp luật hiện hành có liên quan và “Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định”.

- Gửi tin, bài, dữ liệu của nhà trường về Website của Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội,... theo quy định. Cập nhật và tuyên truyền các trang thông tin, chuyên đề hữu ích cho Nhà trường và tin tức từ Website của Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội,...

2.3. Biên tập thông tin, truyền thông

- Trung tâm thực hiện chức năng truyền thông công tác tuyển sinh; hoạt động đào tạo và các kết quả hoạt động của trường.

- Tham dự các sự kiện, hoạt động có tính thời sự trong Trường, thu thập, xử lý thông tin, biên tập bản tin trình Hiệu trưởng phê duyệt và đăng tải lên Website.

- Thực hiện viết bài, đưa tin các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà Trường.

- Phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong và ngoài nước phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

2.4. Thư viện

- Xây dựng các văn bản để quản lý, tổ chức hoạt động hệ thống thông tin thư viện của trường; quản lý trang thiết bị và các loại tài liệu, giáo trình, sách báo; báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chủ trương kế hoạch phát triển vốn tư liệu phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà Trường, đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản vốn tư liệu đó.

- Nghiên cứu, ứng dụng tiêu chuẩn xử lý thông tin thư viện và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

- Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tư liệu (bao gồm tất cả các loại hình ấn phẩm, tài liệu,...), phòng truyền thống, phòng đọc của Nhà trường; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thích hợp; số hóa giáo trình, tài liệu,... phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiểm thông tin tự động và hướng tới thư viện điện tử.

- Tổ chức đa dạng hóa các hình thức, hoạt động dịch vụ phục vụ bạn đọc; hướng dẫn cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên trong trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện: đọc sách, báo, tài liệu tại chỗ, mượn mang về, khai thác và sử dụng tài liệu trên mạng Internet, các phòng đa phương tiện; phục vụ đồ ăn nhẹ, nước giải khát (có thu phí)...

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền giới thiệu tài liệu mới, tài liệu theo chuyeriixi

đề nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.                                                                                               

- kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngơạíỉ ' ngữ, công nghệ thông tin... cho cán bộ thư viện;

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới vào công tác thông tin thư viện.

- Phối hợp với các đơn vị tổng hợp kế hoạch bổ sung sách, báo, giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Hợp tác, giao lưu với các thư viện, trung tâm thông tin trong và ngoài nước để chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ,...;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

* Giám đốc trung tâm:

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Triển khai tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Quản lý cán bộ, viên chức, bố trí phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên trong đon vị và trực tiếp xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

- Hoạch định chiến lược phát triển của Trung tâm.

- Tổ chức, xây dựng và quản lý tài nguyên thông tin phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên toàn trường.

- Chỉ đạo, điều khiển hoạt động nghiệp vụ, phục vụ, marketing, sở hữu trí tuệ, đảm bảo chất lượng của Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

* Phó Giám đốc trung tâm:

Trực tiếp phụ trách một số mặt công tác của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm phân công và thay mặt Giám đốc Trung tâm khi được ủy quyền.